Авторски надзор

Упражняването на авторски надзор е гаранция за спазване на технологичните и нормативни изисквания.